به منظور دریافت اطلاعات بیشتر می توانید به بخش کارشناسان در همین سایت مراجعه و با کارشناس هر واحد تماس حاصل نمایید.

آزمون مشخصات دستگاه نحوه محاسبه هزینه پایه (ریال) هزینه با تخفیف ۴۰٪ توضیحات
بیولوژی آماده سازی و میکروسکوپ­ ها روتاری خلا  کنترل شده Strike 300 نمونه ای ۱۳۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰ بیش از ۲۰ دقیقه، ساعتی محاسبه می­شود.
Steroglass
روتاری پیشرفته Strike 300 ساعتی ۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
Steroglass
اندازه گیری آب آزاد Lab Swift نمونه ای ۶۰,۰۰۰ ۳۵,۰۰۰
میلکتوتستر Jet 2 90 نمونه ای ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
میکروسکوپ فلورسانس Smart Flu هر ۱۰ دقیقه ۱۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰ گرفتن هر ۳عکس، ۲۰/۰۰۰ ریال اضافه می گردد.
میکروسکوپ سه ­چشمی Smart Flu ساعتی ۱۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
میکروسکوپ استریو Smart Flu ساعتی ۱۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
کوره -  ساعتی ۱۲۰,۰۰۰ ۷۰,۰۰۰ تا دمای زیر ۱۰۰۰درجه سانتی گراد
آون خلا روزانه ۱۵۰,۰۰۰ ۱۰,۰۰۰
اکسی تست Velp نمونه ای ۳۳۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
فریز درایر Zirbus نمونه ای ۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰ هر ۵۰ میلی لیتر یک نمونه
مولتی متر AZ هر پارامتر ۲۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰ pH، شوری، هدایت الکتریکی، دما، اکسیژن محلول
کدورت Velp نمونه ای ۲۰,۰۰۰ ۱۵,۰۰۰
سختی کل ۵۰,۰۰۰ ۳۰,۰۰۰
BOD Velp نمونه ای ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
COD Velp نمونه ای ۳۵۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
فتوسنتزمتر GFS3000 Walz روزانه ۷,۵۰۰,۰۰۰ ۴,۵۰۰,۰۰۰ درصورت تنش co2 و نیاز به کپسول، مبلغ کپسول به آن اضافه می گردد.
ساعتی ۱,۸۰۰,۰۰۰ ۱,2۰۰,۰۰۰
آزمایشگاه کروماتوگرافی مایع و کروماتوگرافی گازی GC                                 مدلGC2014ATF          آشکارساز ECD, FID,TCD آنالیز کیفی 750,000 450,000 (آماده سازی نمونه شامل میکرواستخراج، مشتق سازی، clean up به صورت توافقی محاسبه می گردد. تهیه استاندارهای گازی و مایع به عهده مراجعه کننده می باشد.)
آنالیز کمی 850,000 500,000
رسم منحنی کالیبراسیون سه نقطه ای ۱,۰۸۰,۰۰۰ ۶۵۰,۰۰۰
تعیین پروفایل اسید چرب ۱,۴۴۰,۰۰۰ ۸۶۰,۰۰۰
 آنالیز گاز Headspace ۹۰۰,۰۰۰ ۵۴۰,۰۰۰
 آنالیز گاز MGS ۷۲۰,۰۰۰ ۴۳۰,۰۰۰
HPLC Waters آنالیز کیفی 850,000 510,000 (آماده سازی نمونه به صورت توافقی محاسبه می گردد. تهیه استاندارها به عهده مراجعه کننده می باشد.)
آنالیز کمی 900,000 540,000
رسم منحنی کالیبراسیون سه نقطه ای 1,200,000 720,000
GC-MS Agilent نمونه ای ۱,۵۰۰,۰۰۰ ۹۰۰,۰۰۰
آمینو اسید آنالایزر sykam
آزمایشگاه طیف سنجی FTIR Cary630 به ازای هر نمونه ۳۳۰,۰۰۰ ۲۰۰,۰۰۰
نشر پلاسما (ICP) Varian 730 قرائت و اندازه گیری هر عنصر ۳۵۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰ آماده سازی نمونه در آب، بافت گیاه و خاک شامل پیش تغلیظ و میکرواستخراج، به صورت توافقی محاسبه می گردد.
نشر شعله (Flame (photometer   Jenway    PFP-7 قرائت  و اندازه گیری ۹۰,۰۰۰ ۵۵,۰۰۰ به ازای هر نمونه
آماده سازی نمونه در بافت خاک و گیاه ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
اسپکتروفلوریمتر Cary-Eclipse (Agilent) طیف  اسکن فلورسانس ۳۶۰,۰۰۰ ۲۲۰,۰۰۰ به ازای هر نمونه
تک طول موج ۱۶۰,۰۰۰ ۹۵,۰۰۰
بیولومینسانس،کمی لومینسانس ۵۵۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
طیف سه بعدی ،synchronous ۵۵۰,۰۰۰ ۳۳۰,۰۰۰
اسپکتروفوتومتر PG-T 92+ طیف اسکن ۱۸۰,۰۰۰ ۱۱۰,۰۰۰ به ازای هر نمونه
تک طول موج ۳۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
تک طول موج (ساعتی) ۷۰۰,۰۰۰ ۴۲۰,۰۰۰
نیتروژن دوماس آنالایزر NDA (velp) نمونه ای ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
فسفات آب اسپکتروفتومتر ۱۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
آمونیاک آب اسپکتروفتومتر-روش فنات ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
pH آب مولتی متر ۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
pH خاک مولتی متر ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
EC آب مولتی متر ۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
EC خاک مولتی متر ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
کدورت کدورت سنج ۲۰,۰۰۰ ۱۲,۰۰۰
فلزات در آب نشر پلاسما ۳۵۰,۰۰۰ ۲۱۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه گیاهی و جانوری برای آنالیز فلزات نشر پلاسما ۸۰,۰۰۰ ۸۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه خاک برای آنالیز فلزات نشر پلاسما ۱۰۰,۰۰۰ ۱۰۰,۰۰۰
استخراج فلزات از نمونه خاک با DTPA نشر پلاسما ۱۸۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
کربنات تیترسنجی ۸۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
بی کربنات تیترسنجی ۸۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
نیترات در آب اسپکتروفتومتر ۳۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
رنگدانه در آب اسپکتروفتومتر ۳۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
کربوهیدرات بافت گیاهی اسپکتروفتومتر ۱۲۰,۰۰۰ ۷۲,۰۰۰
کل کربن آلی خاک (TOC) اسپکتروفتومتر-روش والکلی بلاک ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
کل کربن آلی آب (TOC) اسپکتروفتومتر ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
کلروفیل a اسپکتروفتومتر ۱۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
کلراید در آب تیترسنجی با نیترات نقره ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
تعیین ساکارز در عسل تیترسنجی ۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
تعیین نسبت فروکتوز به گلوکز در عسل تیترسنجی ۵۰۰,۰۰۰ ۳۰۰,۰۰۰
تعیین فعالیت دیاستازی عسل تیترسنجی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
تعیین هیدروکسی متیل فورفورال در عسل تیترسنجی ۲۵۰,۰۰۰ ۱۵۰,۰۰۰
TSS وزن سنجی ۸۰,۰۰۰ ۴۸,۰۰۰
TDS وزن سنجی ۴۰,۰۰۰ ۲۴,۰۰۰
تعیین کلیفرم توتال و فکال آنالیز ۱۵ لوله ۴۵۰,۰۰۰ ۲۷۰,۰۰۰
فسفر در خاک روش اولسن ۱۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰
کل مواد آلی خاک روش افت حرارتی  (هر بار روشن شدن کوره تا ۲۰نمونه) ۴۰۰,۰۰۰ ۲۴۰,۰۰۰
استخراج RNA RT_PCR ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰ تامین کیت و مواد مصرفی توسط دانشجو
استخراج DNA RT_PCR ۲۰۰,۰۰۰ ۱۲۰,۰۰۰
سنتز cDNA RT_PCR ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه جهت واکنش RT_PCR RT_PCR ۳۰,۰۰۰ ۱۸,۰۰۰
هزینه هر بار استفاده از دستگاه RT_PCR RT_PCR ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
استخراج RNA RT_PCR ۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰ تامین کیت و مواد مصرفی توسط آزمایشگاه
استخراج DNA RT_PCR ۶۰۰,۰۰۰ ۳۶۰,۰۰۰
سنتز cDNA RT_PCR ۳۰۰,۰۰۰ ۱۸۰,۰۰۰
آماده سازی نمونه جهت واکنش RT_PCR RT_PCR ۹۰,۰۰۰ ۵۴,۰۰۰
هزینه هر بار استفاده از دستگاه RT_PCR RT_PCR ۱,۰۰۰,۰۰۰ ۶۰۰,۰۰۰
تعیین سختی کل در آب تیتراسیون ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
تعیین قلیائیت در آب تیتراسیون ۱۰۰,۰۰۰ ۶۰,۰۰۰
تعیین گوگرد در بافت گیاهی کدورت سنجی ۲۲۰,۰۰۰ ۱۳۰,۰۰۰
تعیین گوگرد در خاک ( گوگرد قابل جذب) کدورت سنجی ۱۵۰,۰۰۰ ۹۰,۰۰۰