به نام خدا
آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
آدرس: ساری، کیلومتر ۹ جاده فرح آباد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
ایمیل: shaa.center@gmail.com
شماره تماس مستقیم: ۰۱۱۳۳۶۸۷۳۶۷
شماره تماس کارشناسان: ۰۱۱۳۳۶۸۷۵۷۴          داخلی ۲۱۱۳