آزمایشگاه آب تعیین سولفات محلول
تعیین TSS جامدات معلق
تعیین TDS جامدات محلول
تعیین کربنات و بی کربنات
تعیین یون فسفات
تعیین آمونیاک (روش فنات)
تعیین COD اکسیژن خواهی شیمیایی
تعیین BOD اکسیژن خواهی بیولوژیکی
تعیین نیترات
تعیین بروماید
تعیین TOC کربن آلی کل
تعیین کلراید (آرژانومتری)
تعیین اسیدیته
تعیین قلیائیت
تعیین فلزات سنگین
تعیین سختی کل
تعیین سدیم، پتاسیم، کلسیم و لیتیم (روش نشر شعله)
تعیین کدورت آب
تعیین اکسیژن محلول آب (DO)

 

 

آزمایشگاه خاک تعیین کلراید (آرژانومتری)
تعیین کربنات و بی کربنات در عصاره خاک
تعیین فلزات سنگین
تعیین TOC (روش والکلی بلک)
تعیین سدیم، پتاسیم، کلسیم و لیتیم (روش نشر شعله)
تعیین فسفر (روش اولسن)
تهیه عصاره اشباع خاک
تعیین اسیدیته

 

 

بافت گیاهی و جانوری تعیین فلزات سنگین
تعیین کلراید در بافت گیاهی
تعیین عدد پراکسید در روغن و چربی
تعیین گوگرد کل در بافت گیاهی
تعیین فلزات در شیر
تعیین فسفر در خوراک دام
تعیین آمونیاک در مایع شکمبه
تعیین کربوهیدرات
تعیین وارتراکتیویتی در بافت مواد غذایی
فتوسنتز، تعرق، اختلاف فشار بخار برگ و غیره

 

 

ویژگی های شیمیایی عسل تعیین ساکارز
فعالیت دیاستزی DN
تعیین نسبت فروکتز به گلوکز
تعیین هیدروکسیل متیل فورفورال HMF

 

 

کروماتوگرافی مایع

(HPLC)

اندازه گیری PAHS
اندازه گیری باقیمانده سموم در نمونه های گیاهی، دام و خوراک
اندازه گیری ویتامین ها
اندازه گیری داروها
اندازه گیری فلاونوئیدها در عصاره های گیاهی
تعیین درصد خلوص سموم فرموله شده

 

 

کروماتوگرافی گازی

(GC)

اندازه گیری BTEX
اندازه گیری باقیمانده سموم در نمونه های گیاهی، دام و خوراک
پروفایل اسیدهای چرب
اندازه گیری گاز متان
تعیین درصد خلوص سموم فرموله شده
اندازه گیری VFA (در پساب، صنایع غذایی، مایعات شکمبه)