رئیس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

دکتر فردین صادق زاده

دکتری شیمی خاک

رتبه علمی: استادیار

گروه آموزشی علوم خاک

پست الکترونیک دانشگاهی: fardin@sanru.ac.ir

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۶۸۷۵۷۴-۲۱۲۴

سوابق اجرایی :

اختراع، دستگاه تولید بایوچار، ثبت اختراع، ۱۳۹۳/۰۷/۰۷، اداره کل مالکیت صنعتی