سید محمد عابدی راد

کارشناس ارشد شیمی

کارشناس آزمایشگاه آنالیز عنصری و طیف سنجی

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۶۸۷۵۷۴

داخلی:۲۱۲۲

جابر باکوئی

کارشناس ارشد شیمی

کارشناس آزمایشگاه آنالیز عنصری و طیف سنجی

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۶۸۷۵۷۴

داخلی: ۲۱۱۳

 

الهه هدایتی

کارشناس ارشد شیمی

کارشناس آزمایشگاه کروماتوگرافی گازی و کروماتوگرافی مایع

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۶۸۷۵۷۴

داخلی: ۲۱۲۰

 

ندا اسماعیلی

کارشناس ارشد

کارشناس آزمایشگاه آماده سازی، طیف سنجی، فتوسنتز متر

شماره تماس: ۰۱۱۳۳۶۸۷۵۷۴

داخلی: ۲۱۱۳