با برگزاری جلسه شورای سیاست گذاری، تعرفه های سال ۹۸ آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اعلام و در برگه “تعرفه آنالیزها”  درج گردید.

درصورت هرگونه سوال با کارشناسان آزمایشگاه تماس بگیرید.