تعرفه خدمات قابل ارائه توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۹۷ تغییر کرد و متقاضیان استفاده از خدمات آزمایشگاهی می توانند با مراجعه به برگه تعرفه ها، از قیمت جدید هر بخش مطلع شوند.

قابل ذکر است که این تعرفه ها برای دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری با احتساب ۴۰درصد تخفیف محاسبه شده است.