بازدید اساتید دانشگاه مونته نگرو، دانا گوریسا و وزارت کشاورزی و توسعه روستایی کشور مونته نگرو از آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری