بازدید هیات اراسموس از آزمایشگاه مرکزی

بازدید نمایندگان دانشگاه آلمان، ایتالیا، اسلواکی، روسیه و نوشیرانی بابلسر  (پروژه اراسموس) از آزمایشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری