بدین وسیله اعلام می شود؛ فرم های پذیرش نمونه آزمایشگاه مرکزی در سال ۹۸، تجدید نظر شده است و فرم های جدید در سایت آزمایشگاه، درج گردید.

لازم به ذکر است با توجه به تایید شدن آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، در شبکه آزمایشگاه های راهبردی ایران و عضویت قطعی در این سامانه، خواهشمند است تمامی اطلاعات خواسته شده از جمله ایمیل ها درج شوند.

 

با تشکر

لینک دریافت فرم های آزمایشگاه مرکزی