بدین وسیله اعلام می گردد که با توجه به نظر شورای سیاستگذاری آزمایشگاه مرکزی، نرخ استفاده از دستگاه فتوسنتز متر برای دانشجویان خارج از دانشگاه ساعتی ۱۸۰هزار تومان درنظر گرفته شده است. این مبلغ برای دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، با ۴۰درصد تخفیف ساعتی ۱۰۰هزار تومان اعمال شد.

درصورت استفاده در خارج از دانشگاه، روزانه ۷۵۰هزار تومن می باشد.