دستگاه نیتروژن آنالایزر با قابلیت اندازه­ گیری نیتروژن و تعیین میزان پروتئین موجود در کلیه نمونه­ های غذایی و دارویی، توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال ۹۷ خریداری و در مرحله نصب می باشد.

مشخصات دستگاه

نیتروژن آنالایزر Dumas

NDA

شرکت VELP ایتالیا