Skip to content

خرید دستگاه RT PCR

دستگاه RT PCR که به منظور سنجش بیان ژن استفاده می شود، توسط آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری خریداری شده است و به زودی نصب خواهد شد.

مشخصات دستگاه

RT-PCR

شرکت Roche آلمان

مدل Light Cycler

Scroll To Top