با توجه به ضرورت و اهمیت ایمنی و سلامت دانشجویان، کارکنان و اعضای هیئت علمی در محیط­ های آزمایشگاهی و کارگاهی و با توجه به نبود منبع غنی و کامل، در سال ۹۵ طی مراسم روز آزمایشگاه، طرح گردآوری و تدوین کتابی با این هدف مطرح گردید که با هماهنگی جناب آقای دکتر محمدصادق علیایی، مدیر شبکه آزمایشگاه­های علمی وقت انجام این مهم به آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری محول گردید. این مجموعه در چاپ اول شامل نه فصل است که آزمایشگاه­ های شیمیایی، زیستی، پرتویی و نانوفناوری ارجحیت داده شده است.  در این کتاب سعی شده است تا امکانات لازم برای جلوگیری از خطرات، همچنین اقدامات لازم در هنگام بروز خطر را ذکر کنیم. به­ منظور تهیه این کتاب و برخورداری از تخفیف ۳۰درصدی انتشارات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، می­توانید به نشانی http://press.sanru.ac.ir  مراجعه نمایید.

 

این کتاب به سرپرستی جناب آقای دکتر بی پروا و همراهی کارشناسان آزمایشگاه مرکزی ساری گردآوری و تدوین شده است.