از دست آوردهای آزمایشگاه مرکزی در سال ۹۷ می­توان به عضویت قطعی در “شبکه آزمایشگاه­های فناوری­های راهبردی” اشاره نمود. با پیگیری­های مستمر آزمایشگاه مرکزی و همچنین ارائه گزارش عملکرد به آزمایشگاه راهبردی، با عضویت قطعی آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری موافق شد و از این پس با توجه به ارزیابی و رتبه بندی­های سالانه، می­توان از حمایت­های این شبکه بهره­مند گردید.