دکتر تیموری طی ابلاغی دکتر فردین صادق زاده را به عنوان “رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری” منصوب نمود.

در متن ابلاغ ایشان آمده است:

نظر به تجارب و شایستگی های جناب عالی و پیشنهاد معاون محترم پژوهش و فناوری دانشگاه، به موجب این ابلاغ با حفظ سمت و وظایف آموزشی و پژوهشی به مدت یک سال به عنوان ” رییس آزمایشگاه مرکزی دانشگاه” منصوب می شوید. امید است ضمن برنامه ریزی مناسب، نظارت دقیق بر امورات محوله و رعایت صرفه و صلاح دانشگاه با برخورداری از خرد جمعی و جلب مشارکت همه همکاران و پژوهشگران، با هماهنگی معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه در جهت حفظ بیت المال و همچنین توسعه بیش از پیش آزمایشگاه مرکزی دانشگاه موفق باشید. از خداوند متعال سربلندی جناب عالی را در انجام این مسئولیت مهم آرزومندم.

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، طی مراسمی از زحمات بی وقفه جناب آقای دکتر بی پروا برای پیشرفت و پویایی آزمایشگاه مرکزی تجلیل به عمل آورد.