سایر تجهیزات

Home » Personnel » سایر تجهیزات
اکسی تست

شرکت VELP ایتالیا

سیستم اندازه ­گیری پایداری اکسایشی روغن جهت بررسی کیفی روغن­ ها و

چربی­ های خوراکی

BOD-COD و کدورت سنج

VELP ایتالیا

اکسیژن­ خواهی بیولوژیکی

اکسیژن­ خواهی شیمیایی

تعیین کدورت آب

فتوسنتزمتر

Photosynthesis Meter

مدل دستگاه: GFS3000FL

شرکت سازنده: WALS

عصاره گیر خاک

Soil Permeameter

شرکت سازنده:  Eijkelkamp

 

Rotary Evaporator

مدل دستگاه: Strike 300

شرکت سازنده: Steroglass

اسپری درایر

Spray Dryer

شرکت سازنده: Lab – Plant

اندازه ­گیری میزان آب آزاد

Water Activity Meter

مدل دستگاه: Lab Swift

شرکت سازنده: Novasina

میلکوتستر

Milko Tester

مدل: Jet 2 90

شرکت سازنده: Measurement System L.T.D

زمینه­ های کاربردی

اندازه ­گیری چربی، پروتئین، SNF، دما، دانسیته، درصد رطوبت، نقطه انجماد،pH  و … در شیر

آون خلاء

Vacuum Oven

مدل دستگاه: VS-1202

شرکت سازنده:Vision Scientific

فریز درایر

Freeze Dryer

مدل دستگاه: VaCo 5

شرکت سازنده: ZiRBUS technology