آزمایشگاه بیولوژی

Home » Personnel » آزمایشگاه بیولوژی
RT-PCR

مدل دستگاه: Light Cycler

شرکت سازنده: Roche آلمان

آنالایزر خون

Blood Analyzer

مدل دستگاه: BS-120

شرکت سازنده: Mindry

آنالیز اسپرم CASA

CASA Sperm Analysis

مدل دستگاه: Nikon Eclipse Te300

شرکت سازنده: Nikon

میکروسکوپ نوری

Optical Microscope

مدل دستگاه: Smart Flu

شرکت سازنده: Canada Smart

میکروسکوپ استریو (لوپ)

Stereo Microscope

مدل دستگاه: Smart Flu

شرکت سازنده: Canada Smart

میکروسکوپ اینورت

Inverted Microscope

مدل: XDS-2

شرکت سازنده: Optika

میکروسکوپ فلورسانس

Fluorescent Microscope

مدل دستگاه: Smart Flu

لنز: ۴، ۱۰، ۴۰ و ۱۰۰

شرکت سازنده: Canada Smart

مجهز به چهار فیلتر (آبی، سبز، بنفش و uv)

مجهز به نصب دوربین CCD