آزمایشگاه طیف سنجی

Home » Personnel » آزمایشگاه طیف سنجی
اسپکتروفلوریمتر

Fluorescence Spectrophotometer

مدل دستگاه: Cary-Eclipse

شرکت سازنده:  Agilent

طیف­سنج فرابنفش – مرئی دو پرتوی

Spectrophotometer UV-Visible

((Double Beam

مدل دستگاه: T92+

شرکت سازنده: PG

طیف سنج مادون مادون قرمز

FTIR

Cary630

شرکت سازنده: Agilent

محصول ۲۰۱۷