آزمایشگاه کروماتوگرافی

Home » Personnel » آزمایشگاه کروماتوگرافی
کروماتوگرافی مایع با کارایی بالا

High Performance Liquid Chromatography (HPLC)

ستون: ODS،C18 ،C8

آشکارساز: Fluorescence ، UV

مدل دستگاه: Waters1525

شرکت سازنده: .Waters Co

کروماتوگرافی گازی

Gas Chromatography

مدل دستگاه: GC2014

شرکت سازنده: Shimadzu

آشکار ساز: FID, ECD

ستون: Capillary

کروماتوگرافی گازی

Gas Chromatography/ MGS

مدل دستگاه: GC2014

شرکت سازنده: Shimadzu

آشکار ساز: TCD

مجهز به سیستم تزریق گاز و Head Space

ستون: Packed و Capillary

کروماتوگرافی گازی- طیف سنج جرمی

GC-MS

مدل دستگاه: ۸۷۹۰A

آشکارساز: Mass

شرکت سازنده: Agilent

آمینواسید آنالایزر

Amino Acid Analyzer

مدل دستگاه: S – ۷۱۳۰

شرکت سازنده: Sykam